Teluguvaramandi.net
Home
AboutMe
Contact
Language State Politics Culture Sciences Entertainment Bhakti Literature Arts Cinema
***


Gallu Galluna

Gallu Galluna paada gajjae lamdelumroaya
kalahamsa naDakala kaliki ekkaDikae
jaDa loana gamganu dhariyimchu konnaTTi
jagamu laelae jagadheeSu sannidhikae mamgaLam ||

boDDu mallela jaaji dambalu meDa nimDa
amda merigina jagadambaa ekkaDakae
amdamu vibhuuti alaru Sree gamdhamu
naladina neelakamThaeSu sannidhikae ||mam||

taLataLa manu ratna taaTamkamulu merayu
pasiDi mamDalamula paNati aekkaDikae ||mam||

kaliyuga janmamu gala SivuDai naTTi
guruvaina Sambhu Samkaruni sannidhikae ||mam||

hecchu paapaTa boTTu ratna kiriiTamuu
aemamma karuNa kaTaakshi ekkaDikae
kaDu pedda rudraaksha meDaloa haaramu daalchi
namdinekkaDu jagadhiiSu sannidhikae ||mam||

chemgaavi chiiralu komgulu chemguna
jaaramgaramgaina navamoahanaamgii ekkaDikae?
chamdruni Sirasunadhariyimchu konnaTTi
mamDala maelaenamdeeSu sannidhikae ||mam||

sannampu naDumu pai biLLala oDDaaNamu
merisaeTi bamgaaru bomma ekkaDaikae?
kannulu muuDu bhujambu laaru
gala ardhanaariiSu Sivuni sannidhikae ||mam||

***

Back... ***
***


haarati gaikonumaa

haarati gaikonumaa Srii raamachamdra ||haarati||

karpuura haarati karuNatoa gaikonu
kanikara mumchumaa sousalya tanayaa ||haarati||

mamgaLa haarati mahimato gaikoni
marimari mamubroava daSaradha tanayaa ||haarati||

***

Back... ***
***

koarina haaratulu

koarina haaratul goavimdunaku
koamalaamgulu guuDivvarae ||
padmanaabhuniki paaTalu paaDina
paapamu lanniyu tolagunugaa ||
goakulamamduna goavardhanambetti
kaachi rakshimchina Sriikaamtunaku ||

***

Back... ***
***


karpuura haaratulu

karpuura haaratul karuNatoa gaikonu
kamala naabhuna kivvarae ||

Khaga vaahanumDe kaaLimgi mardanumDe
kamsa samharuDe Sourii ||

Srii ramaanaayaka koaribhajimcheda
naeramu lemchaka Sourii ||

pamkajaloachana saamajavarada
sanmoaha hRdaya Sourii ||

***

Back... ***
***


karpuura haarati

karpuura haarati gaikonu Sriipati kamalaadaevitoa guuDi
saraguna broavumayaa bhaktula saraguna kaavumayaa ||ka||

goavula kaachae goapabaalaa goapika lellaru alaraaraa
alaraara pilachiyunnadi ila bhaktul kolichiyumDagaa ||ka||

moahanaamga Sriidaevitoa guuDi mudamutoa haarati gaikonumaa
naa hRdayaanamdajyoativai veligimchae nii raajyalakshmi ||ka||

***

Back... ***
***


nityajayamamgaLam

niinaama ruupamulaku nityajayamamgaLam
pavamaanasutuDu baTTu paadaaravimdamulaku ||nii||

pamkajaakshi nelakonna yamka yugamunaku ||nii||

nalinaarigaeru chirunavvugala moamunaku ||nii||

navamouktikaahaaramulu naTiyimchu yuramunaku ||nii||

prahlaadi naaradaadi bhaktulu pogaDuchumDu ||nii||

raajiiva nayana tyaaga raaja vinutamaina ||nii||

***

Back... ***
***


raamachamdraaya mamgaLam

raamachamdraaya janakaraajajaa manoaharaaya
maamakaabhiishTadaaya mahita mamgaLam ||raa||

koasalaeSaaya mamdahaasa daasa poashaNaaya
vaasavaadi vinuta sadvaraaya mamgaLam
chaaru maeGaruupaaya chamdanaadi charchitaaya
haarakaTakaSoabhitaaya bhuuri mamgaLam
lalitaratna kumDalaaya tulasiivanamaalikaaya
jalajasadRSadaehaaya chaaru mamgaLam
daevakii suputraaya daevadaevoattamaaya
bhaavajaa guruvaraaya bhavyamamgaLam
pumDariikaakshaaya puurNachamdravadanaaya
amDajavaahanaaya atulamamgaLam
vimalaruupaaya vividha vaedaamta vaedyaaya
sumuKhachittakaamitaaya SubhamamgaLam
raamadaasaaya mRdula hRdaya kamalavaasaaya
svaami bhadragiri raaya sarvamamgaLam

***

Back... ***
***


haarati gaikonavammaa

jaya haarati gaikonavammaa Srii goadaa dayaganavammaa ||ja||
ninu saevimchi madiloa nemchi nii vratamulanae salpeDi vaariki
ihapara souKyamulimmaa ammaa ||ja||

tulasii vanamuna velasinanaaDae jananii janakula madi ramjilla
tiiyani palkula taeniyalolkaeTi chilkavu niivammaa ammaa||ja||

nirmaalyamuchae niKilaadhaaruDu ninu variyimchi pariNayamaaDae
noamula kellanu maargaSi noamula hitamani telpitivi tallii ||ja||

Srii hari guuDi Saeshapaanpuna niilaakaaSapu chamdamaamavai
vilasilleDu nii taejamunaa madi nilpiti raavammaa ammaa ||ja||

***

Back... ***
***

.

haarati gonumaa muraLiidhara

haaratidae gonumaa muraLiidhara
haaratidae gonumaa
haaratidae gonu maaraaDi saeyaka
maaraa sumdaraakaara muraLiidhara ||maa|| haa||

niiraeja patraekshaNaa muraLidharaa ||nii||

niiraeja patraaksha ninnae nammiti raaraa
naa miida nenarumcharaa muraLiidhara ||naa||haa|stra

goavarajanoaddaaraNaa muraLidhara ||goa||

goavardhanoaddhaara goapiimanoahara
goaparipaaluDavae muraLidhara ||goa||haa||

pilachina palukavuraa muraLiidhara ||pi||

pilachina palukavu alukaa maapai niiku
haelaapuriivaasuDaa muraLidhara ||hae||haa||

***

Back... ***
***

niilamaeGaSyaama

niilamaeGaSyaama kRshNa nityajaganmoahana kRshNa
baalagoapaala kRshNa bhavya mamgaLam ||nii||

vaeNugaanaloala kRshNa vaedaamtavaedya kRshNa
bhaanu samkaaSa kRshaNa paahi mamgaLam ||nii||

bhakta janaadhaara kRshNa paramadayaavaardhi kRshNa
mukti samdhaayaka kRshNamuurti mamgaLam ||nii||

paraga vyaasaaSrama sadguru bhakta mamdiravaasa kRshNa
varada daasa vinuta kRshNa nitya mamgaLam ||nii||

***

Back... ***
***


ksheeraabdhi kanyaku

kshiiraabdhi kanyakaku Sriimahaalakshmikini
niirajaalayakunu niiraajanam ||kshii||

jalajaakshi moamunaku jakkava kuchambulaku
nelakonna kappurapu niiraajanam
AlivaeNi turumunaku hastakamalambulaku
niluvu maaNikyamula niiraajanam ||kshii||

charaNa kisalayamulaku saKiya rambhoarulaku
niratamagu muttaela niiraajanam
aridi jaGanambunaku ativa nijanaabhikini
nirati naanaavarNa niiraajanam ||kshii||

pagaTu Srii vaemkaTaeSu paTTapuraaNivai
negaDu sati kaLalakunu niiraajanam
jagati nalamaelumamga chakkadanamulakella
niguDu nijaSoabhanapu niiraajanam ||kshii||

***

Back... ***
***

baalakRshNaa haarati gaikonuma

baalakRshNaa jaya haaratii gaikonuma
kaamtaa rukMiNi toaDutaa ||baa||

raaraa kumaaraa yani noaraaragaa nin bilvagaa
muddaaDagaa taruNii yaSoadaa yemtaTi dhanyaraa ||baa||

muraLiiraavamu jeevanaadhaaramu paramaanamdamuna
goapikal-paramaatma ninu jaeri tariyimchiraa ||baa||

liilaamaanusha nii liilalu deliyaajaala revvaaralu
Sourii mukumdaa haelaapurivaasaa goapaalaharae ||baa||

***

Back... ***
***


jaagaelaa goapaalaa

jaagaelaa goapaalaa haarati gaikoaraa ||jaa||

namdagoapabaalaa vamdanam biDedan
sumdaaraa paadaaravimdambulaku nae ||jaa||

muddu goapabaalaa muraLii chaekoaraa
karamuna muraLiichae gaanamu saeyaraa ||jaa||

malle maalatii maalal gaikoara
paLLivigoa, paalivigoa aaragimcharaa ||jaa||

***

Back... ***
***

jaya mamgaLam

jaya mamgaLam nitya Subha mamgaLam
maa talli siitammaku jaya mamgaLam nitya SubhamamgaLam

jaya mamgaLam bhakta janulaku Subhamulu
dayasaeyunaTTi maa talli siitammaku ||jaya||

amdelu paadaaravimdamulamduna
pomduga mroaya naa sumdara kanyaku ||jaya||

taLuku moamuna mamchi tilakamu merayaga
molaka navvula muddulolku siitammaku ||jaya||

praematoa bhadraadri raamula naemaraka
mimchi broacheDu raGuraamuni raaNiki ||jaya||

vaasiga narasimhadaasuni hRdayani
vaasuDou Srii Sriinivaasuni daeviki ||jaya||

***

Back... ***
***


Srii tulasiitalli

Srii tulasiitallii jayamamgaLamammaa
Subhamula nosagi maa kabhaya mosamgumammaa
Srii harikae niivu priyamaalikavainaavu
bhaktulellarini paripaalimchu oa jananii
ihaparaalaku niivu aelikavainaavu
kalpatallivi mammu karuNimchu paavanii
Srii tulasii mahaalakshmi nelavaina loagiLLu
sirisampadalatoa tulatuugu veyyaeLLu

***

Back... ***
***

mamgaLam jaya mamgaLam

mamgaLam jaya mamgaLam maa nallanayyaku mamgaLam
Siramu namduna merayu chumDeDi nemali pimChaku mamgaLam

Syaamalaamguni karamulamdali saadhu muraLiki mamgaLam
vana jagamunu dhikkarimcheDi vadana Soabhaku mamgaLam

jagamulanniyu kannatamDriki chakkanayyaku mamgaLam
karuNarasamunu chimduchumDeDi kannudoayiki mamgaLam

SamKhachakra gadaadi chaerikaa yugaLiki mamgaLam
goapuramuna velasiyunna goapavarunaku mamgaLam

dayatoa bhaktavarula naelina dayaamburaaSiki mamgaLam

***

Back... ***
***

Soabhana haarati

patiki haaratiirae siitaapatiki haaratiirae ||pa||

atimRdutara satyabhuushaNuniki
aKilaamDanaathuniki siitaa ||pa||

bamgaaru ramgu bhujamgunipaini che
lamguchunu marakataamguDu me~rapu
~ramguna me~rayaga tana yamganatoa balu
kamga juuchi yuppomguchu siitaa ||pa||

akkaratoa niruprakkala nilachi ta
Lukkani me~rayaga chakkani moamuna
chukkala raayani makkuvatoa guri
mukkera kadalaga grakkuna siitaa ||pa||

raaja vibhaakara raajadharaamara
raaja Sukaaja viraajulu chuuDaga
raajamaanamagu gaajula Gallana
raajata tyaagaraajanutuniki Srii ||pa||

***

Back... ***
***
All rights Reserved